Podajemy wartości BRUTTO
(łącznie z podatkiem VAT)
Produkty tygodnia
Długopisy TESS z grawerem - pakiet 500 szt.
Długopisy TESS z grawerem - pakiet 500 szt.
922,50 zł 750,00 zł
komplet
Długopisy BOND z grawerem - pakiet 500 szt.
Długopisy BOND z grawerem - pakiet 500 szt.
602,70 zł 490,00 zł
komplet
Tłoczenie płyt CD - pakiet 500 szt.
Tłoczenie płyt CD - pakiet 500 szt.
811,80 zł 660,00 zł
komplet
Tłoczenie płyt CD - pakiet 1.000 szt.
Tłoczenie płyt CD - pakiet 1.000 szt.
1 070,10 zł 870,00 zł
komplet
Płyty CD + nadruk UV - pakiet 100 szt.
Płyty CD + nadruk UV - pakiet 100 szt.
215,25 zł 175,00 zł
komplet
Pendrive COLOUR 8GB z  nadrukiem - pakiet 100 szt.
Pendrive COLOUR 8GB z nadrukiem - pakiet 100 szt.
2 619,90 zł 2 130,00 zł
komplet
Koperty kartonowe - pakiet 100 szt.
Koperty kartonowe - pakiet 100 szt.
134,07 zł 109,00 zł
komplet
Digipack 4P (stand.) - pakiet 500 szt.
Digipack 4P (stand.) - pakiet 500 szt.
977,85 zł 795,00 zł
komplet
Digipack 4P (stand.) - pakiet 300 szt.
Digipack 4P (stand.) - pakiet 300 szt.
682,65 zł 555,00 zł
komplet
Ecopack 4P (stand.) - pakiet 500 szt.
Ecopack 4P (stand.) - pakiet 500 szt.
774,90 zł 630,00 zł
komplet
Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ePROMEDIA.pl

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. TERMIN REALIZACJI, DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY; ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. DANE OSOBOWE
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. USŁUGA - usługa świadczona przez Usługodawcę, która może zostać Zamówiona za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowo do Produktu i będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.9. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem głównym: www.epromedia.pl i pod adresami dodatkowymi: www.e-promedia.pl za pośrednictwem których Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.11. SPRZEDAWCA - Spółka PROMEDIA.PL, adres prowadzenia działalności: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 727-24-66-816, REGON 472304830, adres poczty elektronicznej: info@promedia.pl, numer telefonu: (+48) 42-636-48-28, numer faksu: (+48) 42-636-66-44 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora.

1.12. STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15. USŁUGODAWCA - Spółka PROMEDIA.PL, adres prowadzenia działalności: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 727-24-66-816, REGON 472304830, adres poczty elektronicznej: info@promedia.pl, numer telefonu: (+48) 42-636-48-28, numer faksu: (+48) 42-636-66-44, (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Spółką PROMEDIA.PL - adres prowadzenia działalności: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 727-24-66-816, REGON 472304830, adres poczty elektronicznej: info@promedia.pl, numer telefonu: (+48) 42-636-48-28, numer faksu: (+48) 42-636-66-44 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5.3. Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. W przypadku komputera - zalecana rozdzielczość monitora: min. 1024 x 768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.7.1. W przypadku zamówienia dotyczącego płyt CD, DVD, Blu-Ray lub pamięci USB lub opakowań do płyt CD, DVD, Blu-Ray, pamięci USB - zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie tej ustawy - Klient posiada prawa własności do zamówionej produkcji, w tym prawo do wykorzystywania, utrwalania i rozpowszechniania utworów, programów oraz wykonań artystycznych zamieszczonych na nośnikach. Przekazane przez Klienta do produkcji materiały nie naruszają praw autorskich, praw artystycznych wykonań oraz praw producenta ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. Świadczenie usług elektronicznych

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi elektronicznej (dodanie Produktu lub Produktu i Usługi do koszyka).
3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu na podany adres e-mail Newslettera (informacji na temat działalności Sklepu oraz Sprzedawcy, ofert handlowych i innych) zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta chęci otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie w unikalny link, znajdujący się w wiadomości e-mail, przesyłanej po podaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu interaktywnym dostępnym w Sklepie interentowym.

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu Newslettera jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się Klienta z Newslettera poprzez kliknięcie w link udostępniany w każdej wiadomości e-mail otrzymywanej w ramach zamówionej Usługi elektronicznej Newslettera.

3.7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.7.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
3.7.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
3.7.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.7.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu i Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Koszty dostawy" pod adresem: www.epromedia.pl/koszty-dostawy

4.3. Cena Produktu i Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu lub Usługi i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: Nazwę firmy lub Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, Usługę, ilość Usługi, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności, w przypadku firmy - numer NIP.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu jednego z pól: "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE" lub "ZAMAWIAM".

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza - do momentu złożenia Zamówienia - Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. Termin realizacji, dostawa

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka Produktu lub Produktu wraz z Usługą zostanie zrealizowana zgodnie z terminami określonymi w opisie Produktu oraz podanymi w zakładce "TERMINY REALIZACJI" pod adresem: www.epromedia.pl/terminy-realizacji

5.2. Terminy realizacji określone są w dniach roboczych.

5.3. Terminy realizacji liczone są od momentu:
5.3.1. w przypadku wybory przez Klienta płatności za pobraniem - od daty złożenia zamówienia;
5.3.2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych - od daty otrzymania od operatora płatności elektronicznych potwierdzenia dokonania zapłaty;
5.3.3. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym lub przelewem pocztowym - od daty otrzymania informacji o odnotowanej wpłacie na rachunek bankowy;
5.3.4. w przypadku kiedy Produkt wykonywany jest w oparciu o materiały graficzne Klienta (produkcja z indywidualną szatą graficzną) - (1) od momentu odnotowania płatności oraz (2) od momentu otrzymania maila z akceptacją do druku przesłanych podglądów graficznych plików produkcyjnych. Mail otrzymany po godz. 15:00 jest traktowany jak doręczony następnego dnia roboczego.
5.3.5. w przypadku kiedy do wykonania Produktu niezbędne jest dostarczenie przez Klienta materiałów (zawartości merytorycznej) do tłoczenia płyt CD, DVD lub kopiowania płyt CD, DVD, BD, pamięci USB oraz kiedy Produkt wykonywany jest w oparciu o materiały graficzne Klienta (produkcja z indywidualną szatą graficzną) - (1) od momentu odnotowania płatności oraz (2) od momentu otrzymania maila z akceptacją do druku przesłanych podglądów graficznych plików produkcyjnych. Mail otrzymany po godz. 15:00 jest traktowany jak doręczony następnego dnia roboczego oraz (3) od momentu dostarczenia materiału do tłoczenia bądź kopiowania przygotowanego zgodnie ze specyfikacjami technicznymi podanymi na stronach Sklepu.

5.4. Sprzedawca umożliwi odbiór lub dostarczy Produkty lub Produkty wraz z Usługą zgodnie z wyborem Klienta:
5.4.1. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 13:00 - 16:00,
5.4.2. dostawa firmą kurierską wskazaną w trakcie składania Zamówienia - wysyłka realizowana w każdy dzień roboczy, standardowy czas dostawy - następny dzień roboczy po nadaniu przesyłki w godz. 9:00 - 16:00
5.4.3. odbiór osobisty ze wskazanego Paczkomatu InPost na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wysyłka realizowana w każdy dzień roboczy.

5.5. Koszty wysyłki Produktów podane w Sklepie Internetowym dotyczą punktów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Koszty dostawy" pod adresem: www.epromedia.pl/koszty-dostawy

6. Płatność

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Gotówką (w przypadku odbioru osobistego);
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
6.1.3. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki (wybrane produkty);
6.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą obsługiwane przez firmę DotPay;
6.1.5. Przelew natychmiastowy obsługiwany za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.
Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.4. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie (indywidualna szata graficzna, indywidualna zawartość płyt CD, DVD, BD, pamięci USB) Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. Prawo odstąpienia od umowy / Anulowanie zamówienia

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) Produktów i Usług wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta; (7) dostarczania prasy; (8) usług w zakresie gier hazardowych

7.6. Klientowi przysługuje prawo wycofania się ze złożonego zamówienia (anulowania zamówienia) w trakcie jego realizacji.

7.7. Zgłoszenie anulowania zamówienia należy złożyć pisemnie na adres PROMEDIA.PL 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@promedia.pl

7.8. Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty ukończonych oraz rozpoczętych części składowych zamówienia, zgodnie z cennikiem ogólnym Sprzedawcy

7.9. W przypadku anulowania zamówienia należność określona w punkcie 7.8. niniejszego Regulaminu, staje się wymagalna w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o anulowaniu zamówienia przez Sprzedawcę lub zwrot wpłaconej kwoty z tytułu złożonego Zamówienia jest pomniejszony o wartość należności określonej w punkcie 7.8 niniejszego Regulaminu.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres PROMEDIA.PL 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@promedia.pl.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres PROMEDIA.PL 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@promedia.pl.
8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest: Spółka PROMEDIA.PL, adres prowadzenia działalności: 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 727-24-66-816, REGON 472304830.

9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: zmiany przepisów prawnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, stan wojny, klęski żywiołowej i innych ważnych przyczyn. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego(tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.epromedia.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon).

10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl